На кратко за нас

2004

Фирма „Л К С” ООД е регистрирана през 2004 година, със седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. “Георги Димитров” № 8, с основен предмет на дейност "Строителство" - строителство на сгради и съоръжения, извършването на отделни видове СМР, транспортни и изкопни услуги. Дружеството се представлява от Мирослав Симеонов Захариев – управител.

2010

През 2010 година е осигурена материално-техническа база дружеството да извършва строителни и монтажни работи като със собствени средства се изгражда работна база в с. Дърманци, община Мездра - гараж за домуване на строителни и транспортни машини, сервизен център и складова база.

2011

През 2011 година "Л К С" ООД започва да изпълнява строително-монтажни работи за инфрактруктурни проекти, финансирани чрез Оперативни програми в сферата на благоустройството и градоустройството.

2012

"Л К С" ООД спечелва избора за един от изпълнителите на реставрацията на историческия паметник "Археологически комплекс - Калето" гр. Мездра. Иновативните за дружеството специализирани строителни дейности по консервирането, реставрацията и запазването на вековната историческа антика край река Искър са завършени успешно и възстановяването на "Калето" получава специалната награда на МРРБ "Сграда на годината" за 2014 година.

2013

Развивайки се като фирма с опит и тежест в сферата на строителните услуги – изкопни и строително монтажни, „Л К С” ООД е един от членовете-учредители на Камарата на строителите в България. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя в България за изпълнение на строежи с обхват от първа група /от трета до пета категория/ – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, втора група - строежи от транспортната инфраструктура; трета група - строежи от енергийната инфраструктура; четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, както и строежи от пета група – отделни видове СМР. Доказани са с работата за всички обекти отлична организация на техника и професионално обучен персонал, изрядност и точност по отношение на изготвянето на строителната и финансова документация, сигурност и качество на извършените СМР.

ЛКС е сигурен партньор при изпълнение на строителството на инвестиционни проекти, инфраструктурни обекти, жилищни и търговски сгради, транспорт и логистика на стоки и товари, извършване на земни работи.

ЛКС доказва с опита си съблюдаването на важни принципи при изпълнението на дейностите си: точност, коректност и лоялност към деловите партньори, уважение към работниците, опазване на екологичното равновесие в природата, хармонизация с европейската практика в областта на строителните и изкопни работи..

Наши дългогодишни клиенти са: държавни и общински администрации, банки, юридически и физически лица.

ЛКС е лицензиран от Министерство на транспорта , информационните технологии и съобщенията превозвач на товари на територията на Република България.